Posted on Apr 13, 2014

ברזל, אחד היסודות הנפוצים, מצוי בתאי הגוף ברמות מזעריות אך חיוני ביותר לפעילותם התקינה של אנזימים רבים. המוגלובין, החלבון הנושא את החמצן בדם לא יווצר בלי ברזל ותיגרם ירידה באספקת חמצן לתאים.   ברזל...

Read More