Posted on Sep 7, 2014

חודש אלול. כל מה שנחשוב, נדבר, נתכוון ונפעל החודש הזה ישפיע עלינו לאורך כל השנה באה עלינו לטובה. ה בארבעים הימים הבאים הללו עד ראש השנה נוכל לשנות את הגורל שלנו בכל תחום שבו אנחנו רוצים שינוי...

Read More